איתור קרקעות 2050 – מרכז

במסגרת פרוייקט "איתור קרקעות לפיתוח 2050" שנערך עבור משרד הבינוי והשיכון נתבקשנו לאתר פוליגונים/ שטחים לפיתוח ארוך טווח, מעבר לאופק התכנון המצוי היום על שולחן מקבלי ההחלטות ובמרבית הגופים הפועלים כיום לקידום תכנון בארץ. על כן, בראשית תהליך העבודה התמקדנו בפיתוח מתודולוגיות לאיתור קרקעות לפיתוח, מתוך מרחב אי וודאות גדול, בכל הקשור למגמות פיתוח מקומיות ואזוריות, שינויים פרדיגמטיים גדולים היכולים להתרחש בעשורים הבאים (כגון שינויים משמעותיים בתשתיות תחבורה/ במבנה התעסוקה והיוממות/ אקלים וכיוצ"ב…).

מתוך רצון לצמצם את אי הודאות התכנונית ארוכת הטווח, נקודת המוצא למיפוי וחיפוש האיתורים, הייתה התשתית התכנונית הקיימת ובפרט תכניות מתאר ארציות ומחוזיות, תכניות אסטרטגיות לתחבורה וכיוצ"ב. ע"ב תכניות אלו ואחרות נערך מיפוי מתכלל, המאתר מחד את המרקם הבנוי הקיים והמתוכנן ואת תשתיות התנועה והמתע"ן; ומאידך את הערכים הטבעיים, אקולוגיי ונופיים הנדרשים לשימור. מיפוי זה יוצר תמונה של פיתוח לצד ערכים סביבתיים שראוי לשמרם, ובתווך מציף "אזורים לחיפוש איתורים" בהתבסס על העקרונות הבאים:

 1. הגדרת "קו אדום" לפיתוח.
 2. מיצוי הפיתוח בתחום המרקמים העירוניים (על-פי תמ"א35).
 3. איתורים לפיתוח המסתמכים על רשתות תחבורה קיימות ומתוכננות ובפרט העצמה לאורך צירי מתע"ן ובסביבת התחנות.
 4. איתורים בשטחים מופרים – היכולים לסייע בקידום והסרת מפגעים וחסמים לפיתוח בתחום השטח עצמו ובסביבת ההשפעה (מחצבות, מתקנים מזהמים, מתקנים בטחוניים וכיוצ"ב).

לפרויקט איתור קרקעות 2050 – מחוז גליל >

 • אסטרטגיה

  אסטרטגיה
 • מיקום:
  מחוז מרכז
 • סוג התוכנית:
  אסטרטגיה
 • היקף:
  מחוז מרכז
 • הלקוח:
  משרד הבינוי והשיכון
 • סטטוס:
  הושלם
 • מועד:
  2017 - 2018