סוקולוב 21-29 – רמה"ש – תכנון מפורט לביצוע

על בסיס התכנית (תב״ע) שקודמה ואושרה למתחם, מקודם תכנון אדריכלי מפורט לביצוע ל-4 מבנים. מבני המגורים משלבים במסגרתם בין היתר גם שטחי מסחר בקומות קרקע ושטחים ציבוריים בנויים, אשר מתוכננים בשיתוף הרשות המקומית. בין היתר עוסק התכנון באיחוד מרתפי חניה ורמפות גישה כנגזרת המוכתבת בתב״ע וכמענה לתוספת זכויות שהוגדרה למבנה קיים אשר החניות הנדרשות לו יסופקו במגרשים שכנים. תכנית עיצוב אדריכלית כוללת למתחם, אשר מהווה תנאי להגשת בקשות להיתר, גובשה ואושרה (2018)

לתכנית (תב״ע) תקפה >

לתכנון מפורט לביצוע – סוקולוב 29 >

 • ארכיטקטורה

  מגורים
 • מיקום:
  רמת השרון
 • סוג התוכנית:
  מגורים
 • היקף:
  3.6 דונם, 145 יח״ד, 500 מ״ר לצרכי ציבור, 500 מ״ר למסחר
 • סטטוס:
  גיבוש בקשה להיתר
 • מועד:
  2014 - היום